Business Development Consultant: Work with staff in providing support to domestic clients in their procedures to identify drugs (medicine) and medical devices that are relevant to Vietnamese consumers. Review information and presentation to clients about the drug market and usage of drugs and medical devices in Vietnam and the latest Vietnamese drugs regulatory process.

Develop business strategy and consulting to implement new market entry, distribution channel, planning budget, and forecasting. Assist and meet with clients to make modifications to drug labeling as required by Vietnam rules and regulations. Work with clients and their attorneys in the business transaction and licensing requirements as well as provide necessary administrative support as needed. Provide consulting to choose local business partners. Perform other related duties.

Requirements: Bachelors, or foreign equivalent, in Pharmaceutical Science, Pharmacy Administration or related field. 24 months of consulting experience in pharmaceutical field required. Basic computer skills required. Must have experience in business development and knowledge of the Vietnam pharmaceutical market and regulatory affairs.


[Tuyển Dụng] Tư vấn Phát triển Kinh doanh: Làm việc với nhân viên trong việc hỗ trợ khách hàng trong nước trong các thủ tục xác định các loại thuốc (thuốc) và thiết bị y tế phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam. Rà soát thông tin và trình bày cho khách hàng về thị trường thuốc và việc sử dụng thuốc và thiết bị y tế tại Việt Nam và quy trình quản lý thuốc mới nhất của Việt Nam.

Xây dựng chiến lược kinh doanh và tư vấn để thực hiện thâm nhập thị trường mới, kênh phân phối, hoạch định ngân sách và dự báo.

Hỗ trợ và gặp gỡ khách hàng để sửa đổi nhãn thuốc theo yêu cầu của các quy tắc và quy định của Việt Nam.

Làm việc với khách hàng và luật sư của họ trong các giao dịch kinh doanh và các yêu cầu cấp phép cũng như cung cấp hỗ trợ hành chính cần thiết khi cần thiết.

Cung cấp dịch vụ tư vấn lựa chọn đối tác kinh doanh tại địa phương.

Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.

Yêu cầu: Cử nhân hoặc tương đương nước ngoài về Khoa học Dược phẩm, Quản trị Dược phẩm hoặc lĩnh vực liên quan. Yêu cầu 24 tháng kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực dược phẩm. Yêu cầu kỹ năng máy tính cơ bản. Phải có kinh nghiệm phát triển kinh doanh và hiểu biết về thị trường dược phẩm Việt Nam và các vấn đề quản lý.

Tin liên quan

Nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi cụ thể nào về đầu tư và các dịch vụ liên quan đến Mỹ, Quý vị sẽ tìm thấy những thông tin về việc kinh doanh của người Mỹ tại website của chúng tôi. Hotline: (028) 38 226 243

Giới thiệu